Medlemsundersøkelse lønnsforhold 2020

Behovet for flere guider vokser, men hvordan står det til med guidens lønnsforhold? Lønnsforhold er en direkte faktor i guideyrkes attraktivitet.

Lønnsforhold 2020

Turismen, med hovedvekt på Cruise vokser sterkt i hele landet. Nye destinasjoner oppstår og det er stor etterspørsel etter lokale guider og lokale folk som kan ta imot gjestene.

Guideformidlerne melder at de blir presset på pris av de store utenlandske selskapene. Flere steder har guideformidlere som tidligere har brukt godkjente guider, i stadig større grad benyttet ufaglærte guider. Det er stor mangel på guider mange steder og det argumenteres med at bruken av ufaglærte er nødvendig av den grunn. Det er også registrert at det argumenteres med at ufaglærte guider benyttes kun i høysesongen, og at lønnen da er satt likt for alle uansett om man er godkjent eller ikke.

Vi vet at guideformidlerne er under press, men vi kjenner til at guidenes lønn har gått ned eller i noen tilfeller har stått stille uten indeksregulering, samtidig som prisen som formidlerne tar fra bestillerne har gått opp. Vi har registrert svært store avvik mellom lønn til lokal guide og formidlers fortjeneste (til tross for at skatt, sosiale avgifter, administrasjon dekkes av formidler).

Det er den lokale guideforening som kjenner situasjonen best. Det er der den lokale lønnspolitikken lages. Styret i NGF kan være behjelpelig overfor lokale foreninger ved å samle inn opplysninger og informasjon fra hele landet, slik at lokalforeningene har noe å sammenligne sin egen situasjon med. Dersom det er ønskelig kan vi gi råd og tips om hvordan man kan forsøke å få formidlerne og brukerne av guidetjenestene til konstruktive forhandlinger og drøftinger omkring lønn og godtgjøringer. Guidene utgjør det nederste trinnet i en pyramide, der alle oppover i konstruksjonen skal ha fortjeneste av den jobben guiden gjør overfor gjesten. Som oppdragstakere og ikke ansatte er det svært liten kostnad for guideformidleren utover den timebetaling/ godtgjøring som guiden får.

Piratguiding og dårlig kvalitet
På gateplan ved de største destinasjonene vokser det frem mange nye tilbydere av guidetjenester. Hvem som helst kan starte for seg selv og tilby sine tjenester. Skattemyndigheter og andre ser ikke ut til å være interessert i hva som foregår. Vi har kalt dette piratguiding. Det er ikke ulovlig, men vi har sagt at godkjente guider er bedre til å guide, og å fortelle de gode historiene. Vi står for kvaliteten er vårt svar. Ofte vil prisen som den enkelte gjest betaler være det som avgjør hvem som velges.

Guidens forhold til oppdragsgiver
Vi ser at mange guider rundt i Europa, men også her hjemme, har startet en egen virksomhet på samme grunnlag. Man går ut og tilbyr sine egne guidetjenester. Disse blir billigere for gjestene og guiden tjener bedre enn å jobbe for en guideformidler. Det kan være en sammenheng mellom lav lønn og lav godtgjøring fra formidlerne og guider som etablerer seg for seg selv, eller i et samarbeid med andre guidekollegaer. Guideformidlerne hevder at dette ødelegger markedet. Noen steder vil vårt svar være at markedet allerede er ødelagt, fordi formidlerne benytter ufaglærte og dermed presser lønnen ned. Andre steder der formidlerne benytter godkjente guider, blir det en vurdering for den enkelte der sammenligningen mellom lønnen man får via formidleren står i forhold til det en kan oppnå på egen hånd.

Formidlerne må uansett, og det gjelder hele landet etter vårt syn, ta innover seg at prisen de betaler for en god godkjent guide er lav, og de bør vise sterkere vilje til å lønne bedre.

Vi håper på få tilbakemeldinger fra lokale guider og guideforeninger i denne undersøkelsen!