Sertifisering – autorisasjon – godkjenning

Sertifisering – autorisasjon – godkjenning . I perioden fra 2012 til ut 2015 tok daværende Reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim initiativ til å samle «guidenorge».

26.10.2015

Av Kirsten Elmar Mikkelsen - Oslo 26.10.2015

Dette resulterte i flere møter mellom ulike aktører innen sektoren, by-/kulturguider, tindevegledere, naturguider og andre.Mål med samlingene var å finne frem til en felles plattform, og ha fokus på behovet for systematisk kompetansebygging og kvalitetssikring av guideyrket. Dette resulterte i at Virke i oktober 2014 tok initiativ til å opprette et nasjonalt Guideforum som skulle jobbe mot myndighetene. Her skulle NGF, Nortind (forening for tindevegledere) og Norsk Naturguideforbund delta.

 

I løpet av perioden 2013 til desember 2014 fikk vi tre nasjonale guidesamlinger, i Oslo. Stavanger og den siste, over to dager, i Tromsø i desember 2014. Tema for samlingene var kompetansebygging og kvalitetssikring av guidetjenestene. Diskusjonen rundt sertifiseringsordninger er et resultat av disse samlingene.

NGF var sentral i alle disse samlingene og var en av premisselevrandørene. Hvorfor sertifisering og ikke autorisasjon? Nasjonale autorisasjonsordninger krever lovregulering. At et yrke er lovregulert betyr at myndighetene stiller krav til minimumskvalifikasjoner før man får lov til å praktisere yrket og/eller benytte en bestemt yrkestittel. I Norge er det rundt 170 yrker som er lovregulert. Guideyrket er ikke det. Det er heller ingen politisk vilje til å lovregulere guideyrket.

NGF har fra starten i 1984 systematisk arbeidet for å få etablert en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider. NGF har brukt begrepet autorisert NGF-guide. Det er en autorisasjon, godkjenning som NGF gir på grunnlag av bestått eksamen i henhold til egen læreplan. Rent formelt er det ikke en autorisasjonsordning, men siden ingen andre har villet ta dette ansvaret har NGF gjort det. Vi kan si at NGF har hevd på å bruke begrepet «autorisert guide».

Sertifisering kan være en vei å gå for å komme videre i prosessen. Når det er sagt så er det dessverre slik at arbeidet med Guideforum har stoppet opp fordi Hilde Charlotte Solheim sluttet i Virke. Virke lovet å jobbe videre med dette, men intet har skjedd så langt i 2015.

Oslo

Oslo får et nytt Osloguideutvalg i løpet av høsten. Utvalget oppnevnes av Oslo bystyre for fire år av gangen og følger kommunevalgperiodene. Oslo kommune har signalisert at de vil vurdere å endre godkjenningsordningen til en sertifiseringsordning.

Lederen av Osloguideutvalget Bent Bratland Holm, som er adm. dir. for VisitOslo, har varslet at utvalget vil se nærmere på og kartlegge guiderollen i Oslo. Få mer kunnskap om hvem som bruker Osloguider i dag, og se på potensielle nye brukere/marked for guidetjenester i fremtiden. Hvordan utvide arbeidsfeltet for godkjente Osloguider.

På denne måten vil hun samle mer kunnskap om feltet, for å kunne vurdere hvilke grep og endringer som er nødvendige for å sikre god guidekompetanse I fremtiden. Denne kartleggingen vil kunne føre til endringer i Kravspesifikasjonen for godkjenning som Osloguide, og kan danne grunnlag for en ny sertifiseringsordning.

Tema for workshopene blir:

 "Strategisk retning for guideutdanningen videre – spesielt i forhold til Oslos internasjonale satsing og strategi".

 

 

Oslo-guideutvalget mener at det er viktig å ta et strategisk veivalg om hva som er vesentlig å få inn i pensumet videre. Det oppfordres til å tenke nytt og gå nye veier. Det vil alltid være etterspørsel etter den tradisjonelle guidingen, men man bør våge også å se på andre alternativer.

• Hvilke typer guider vil det være behov for i fremtiden?

• Hva er det markedet etterspør?

• Er det andre næringsgrener som kan trekkes inn?

• Ønskes en yngre innfallsvinkel?

• Hvordan utnytte store internasjonale konferanser og kongresser bedre?

Det blir spennende å se hvilke konklusjoner Osloguide-utvalget kommer frem til.

Fremtiden?

Hva blir fremtidens guiderolle?

Hvordan kan NGF bidra i den diskusjonen og være premissleverandør.

Er det større muligheter for gjennomslag hos myndighetene med en sertifiseringsordning?

Hvordan videreutvikle utdanningstilbudet?

Hvem kan vi samarbeide med i fremtiden?

 

Mange spennende utfordringer og muligheter.