Innspill til Stortingsmelding

Norges Guideforbund, heretter NGF, har gjennomgått rapporten «Verdiskapning i Reiselivsnæringen» og «Cruiseundersøkelsen» fra Innovasjon Norge. Vi tillater oss i den anledning å komme med noen innspill til ny stortingsmelding.

19.5.2015

Foto lånt fra NGF guideforeninger i hele landet - se galleri.

Til Nærings- og Fiskeridepartementet V/Dag HollerV/ Kirsti Aulstad Sogn

 

Innspill til ny Stortingsmelding om Reiselivsnæringen i Norge

Norges Guideforbund, heretter NGF, har gjennomgått rapporten «Verdiskapning i Reiselivsnæringen» og «Cruiseundersøkelsen» fra Innovasjon Norge. Vi tillater oss i den anledning å komme med noen innspill til ny stortingsmelding.

Vi viser også innledningsvis til funn fra Thomas Volds doktoravhandling som beskriver tema som er like aktuelle for kulturguider som naturguider. Vekst og internasjonal konkurranse har bidratt til å skjerpe kravene til kunnskap om HMS og kvalitet i guiding. 

Den besøkende er i økende grad «selvforsynt» med den informasjon som er tilgjengelig om destinasjonen. De kommer hit for OPPLEVELSEN. Guidens kompetanse og kvaliteten på tjenesten er avgjørende når det gjelder å gi den besøkende den OPPLEVELSEN det norske reiselivsprodukt fortjener. 

Dersom departementet skulle ønske utdypende kommentarer eller informasjon om punktene som bringes opp i dette brevet, står vi til deres disposisjon. 

Våre hovedpunkter er:

  1. Stortingsmeldingen bør komme med tydelige signaler på at kvalitetssikring av guidetjenester er ønskelig for utvikling av bærekraftige norske reiselivsprodukter.
  2. Den enkelte leverandør av guidetjenester må oppfordres til samarbeid med NGF og deltakelse i arbeidet med etablering av en nasjonal sertifiseringsordning, som skal ivareta de ulike aktørers kompetansebehov.
  3. Den enkelte destinasjon (formidler av guidetjenester) må oppfordres til å inngå regionalt samarbeide med aktørene innen reiseliv med fokus på felles mål om rekruttering, sertifisering og kvalitetssikring av av flest mulig guider.
  4. Sertifisering og kvalitetssikring må ta utgangspunkt i de krav som stilles i EU direktivet fra 2008, NS-EN 15565:2008. NGFs læreplan og sertifsering dekker disse kravene og representerer derfor et godt utgangspunkt for etablering av en nasjonal sertifisering av kulturguider og naturguider.
  5. NGF og guideorganisasjonene i Norge ønsker klare signaler om hvordan vi kan arbeide mot nasjonale sertifiseringsordninger. Dette er et klart ønske fra guidemiljøene og vil være et viktig innspill overfor reiselivsaktørene i forbindelse med nye aktører som tilbyr guidetjenester hvor guidene ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner og sertifisering. Målet må være å tilby tilstrekkelig mange sertifiserte guider, og gi ukvalifiserte aktører begrensede rettigheter i markedet. 

Tilrettelegging for nasjonal rekruttering, sertifisering og kvalitetssikring

Gjennom en tydelig Stortingsmelding vil en kunne legge føring for hva det enkelte destinasjonsselskap og den enkelte reiselivsaktør bør prioritere.

Tydelige prioriteringer vil gi bedre forutsetninger for NGF til å komme i gang med etablering av en løsning for nasjonalt rekruttering, sertifisering og kvalitetssikring av kulturguider og naturguider. 

NGF har allerede et godt samarbeid med andre guideorganisasjoner som har sertifiseringsordninger. I utarbeidelsen av kravspesifikasjoner ønsker vi å involvere representanter fra disse organisasjonene, eksisterende leverandører av guidetjenester, destinasjonsselskapene og ulike virksomheter innen reiselivsnæringen. 

Forvaltning av kvaliteten på guidetjenesten krever lokal forankring

NGF, stiftet i 1984, er en nasjonal interesseorganisasjon for lokale guideforeninger. Kvalitetssikring av guidetjenester har stått helt sentralt i vårt arbeid og vi har et omfattende erfaringsmateriell på dette området.

NGF og de andre guideorganisasjonene som har sertifiseringsordninger har gjennom flere guidesamlinger startet arbeidet med å se på hvilke fellestrekk vi har når det gjelder å få til en nasjonal sertifiseringsordning.

Det er ønskelig å etablere nasjonale kvalitetssikringsrutiner og en evalueringsstandard på tjenestene som leveres. 

Det bør legges opp til et samarbeid lokalt mellom destinasjonsselskaper, reiselivsaktører og guidetjenester i dette kvalitetssikringsarbeidet. På den måten kan det stilles krav til nye aktører som vil etablere seg i reiselivsmarkedet. 

 

Ålesund 19.5.2015

 

Med hilsen på vegne av styret Kari Steinsvik

Leder Norges Guideforbund

 

Kontaktinfo: Slevika 23, 6016 Ålesund +47 70 15 43 96 / +47 901 94 672 E-mail: steinsvik@norgesguideforbund.no