Bruk av returprovisjon i reiselivet

NHO, en rekke private næringsdrivende og Norges Guideforbund har i lengre tid tatt opp problemet med bruk av returprovisjoner i reiselivet med Nærings- og fiskeridepartementet.

15.07.2019

Departementet er kjent med problemene bruken av returprovisjoner fører med seg, og er interessert i å følge opp denne saken videre. Et forbud er ikke aktuelt på kort sikt men kan bli aktuelt dersom omfanget og alvorligheten øker. Saken har blitt reist i Stortinget og det er politisk interesse for at praksisen stoppes. Norges Guideforbund har i samarbeid med NHO hatt en tett dialog med Nærings- og fiskeridepartementet for å få frem informasjon og klare retningslinjer, slik at bruken av returprovisjon kan stoppes.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Reiselivsdirektør i NHO Kristin Krohn Devold og Leder i Norges Guideforbund Kristian Bredby lanserte sammen i juni 2019 departementets informasjonsbrosjyrer på Norsk, Engelsk og Kinesisk om bruken av returprovisjoner. Under lanseringen har Norges Guideforbund markert tvil om informasjonsbrosjyrens nytte innenfor reiselivet. Vi tror at i denne saken er forbud mot bruk av returprovisjoner det eneste som vil virke. Skadevirkningene av dagens praksis er veldokumentert og næringsinteressene forventer et krafttak fra politisk hold.

Norges Guideforbund stiller seg tvilende til nytten av informasjonsbrosjyrene. Vi tror at innholdet i brosjyrene i for stor grad åpner for at dagens praksis fortsetter. Dersom bruken av returprovisjon skal stoppes i et raskt voksende reiselivsmarked så er brosjyrene for lite konkrete, åpne for fortolkninger, uklare om hvilke tiltak som kan forventes dersom bruk av returprovisjoner fortsetter.

Norges Guideforbund har mottatt informasjon fra egne medlemmer som guider i de viktigste turistområdene i landet. Erfaringene viser at praksis med returprovisjoner ser hovedsakelig ut til å gjelde turguider fra Asia og Øst Europa. Norske guider tilsluttet Norges Guideforbund har ikke adgang til å benytte seg av returprovisjoner. Seriøse guideformidlere benytter heller ikke returprovisjoner.

Vi ber våre medlemmer om å følge med i sitt område, vi vil be dere om å sette dere inn i innholdet i brosjyrene, og gjerne spre informasjonen om brosjyrene videre. Departementet vil på sin side spre brosjyrene overfor innkommende aktører. Norges Guideforbund vil følge opp saken videre og ønsker å mobilisere et større politisk press for å få et forbud mot bruk av returprovisjon i reiselivet.

Vedlagt følger link til informasjonsbrosjyrene:

https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/vedlegg/informasjonsbrosjyre-returprovisjon-i-norsk-reiseliv---norsk-versjon.pdf

Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding om bruk av returprovisjon i næringslivet:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-rydde-opp-i-returprovisjoner-for-turistguider/id2655074/

Styret i Norges Guideforbund vil fortsette arbeidet mot bruk av returprovisjoner i reiselivet.

                                   

Oslo 15.07.2019

Styret i Norges Guideforbund

Informasjon om returprovisjon i norsk reiseliv