w

FREMDRIFT | Etablering nettbasert guideeksamen

Vi går nå i gang med utforming av pilotversjon av nasjonal eksamensdel på nett. Denne skal være klar for testing i februar 2019.

17.07.201808:45 Hilde Normark

Finansiering

Eksamensløsning er delfinansiert av tilskudd fra Innovasjon Norge og NHO’s reiselivsfond.

Teknisk plattform

Per 14. juni 2018 inngikk Norges Guideforbund (NGF) avtale med Seria http://seria.no som leverandør av teknisk løsning. Den løsningen vi har valgt for selve eksamenen bygger på Edstep https://edstep.com. Edstep gir oss tilgang til en rekke ulike eksamensmoduler. Seria utvikler løsningen som ivaretar oppfølging av den enkelte kursdeltaker og kommunikasjonen mellom NGF og kursdeltaker.

Lærestoffet

Styret i NGF har i samarbeid med Kirsten Elmar Mikkelsen brukt vinter 2017 og våren 2018 til innsamling av lærestoff til nasjonal (generell) del av eksamen. Her har vi forsøkt å dra med oss det beste av eksisterende materiell og hentet inn en del nytt. Læreplanen vår har vært til stor hjelp, innholdet er bra, men vi har måtte gjøre noen oppdateringer. Her er en skisse på temaområder og læringsmål:

FORMIDLINGSTEKNIKK
Mål: Gi kandidaten kunnskap om formidlingsteknikk. Gi kunnskap om krav til guiding i buss, i museer, i samlinger og vandringer ute og inne.

DET NORSKE REISELIVSPRODUKT
Mål: Kandidatene skal ha innsikt i reiselivsnæringens oppbygging, arbeidsområder, rammebetingelser og samfunnsmessig betydning.

VERTSKAPS- OG RELASJONS-KOMPETANSE 
Mål:
• Gi kandidaten grunnleggende forståelse for betydningen av vertskaps- og relasjonsbygging. 
• Hvordan påvirker våre holdninger vår samhandling med andre? 
• Hvordan oppnå aksept og en god atmosfære for formidling av opplevelser?

GUIDEN 
Mål: Gi kandidaten innsikt i forventinger til guidens kompetanse og adferd. 

KOMMUNIKASJON 
Mål: Kandidaten skal ha kunnskap om og ferdigheter i god kommunikasjon og relasjonsbygging. Kjennskap til ulike kommunikasjonsmodeller. 

KUNST OG KULTURHISTORIE 
Mål: Gi kandidatene innsikt i norsk kunst og kulturhistorie.  

NORGESHISTORIE 
Mål: Gi kandidatene grunnleggende kunnskaper i norsk historie, med særlig vekt på vikingtid/middelalder, 1814, utvandringen til Amerika, 1905, den annen verdenskrig og den nyere tids historie.

SAMFUNNSKUNNSKAP
Mål: Gi kandidatene grunnleggende kunnskaper om det norske samfunn, dets oppbygning og virkemåte, norske politiske forhold, sosialøkonomiske særtrekk og utviklingstendenser. 

FREMDRIFT I DET VIDERE ARBEID


Pilot nasjonal eksamensdel

Vi går nå i gang med utforming av pilotversjon av eksamensmoduler. Denne skal være klar for testing i februar 2019. Her har vært en forsinkelse i prosjektet fordi vi har ventet på oppgradering til ny versjon av Edstep. 

Vi vil etablere en «brukerkomité» bestående av UDK’er (regionale utdanningskontakter) og representanter for ulike brukergrupper. Disse skal teste løsningen grundig, og nødvendige justeringer vil bli utført fortløpende. Pilot av nasjonal eksamensdel skal være klar for publisering våren 2019, senest innen mars.
     

Pilot regional eksamensdel

Så snart nasjonal del av eksamen er publisert, går vi i gang med to piloter for regional eksamen. Pilotregionenes eksamener vil synliggjøre for øvrige regioner hvilke muligheter her ligger i løsningen.

Ettersom regionene er svært ulike - tar vi høyde for at de regionale eksamener også vil bli ulike i omfang. Den enkelte region vil legge ut deler av sin eksamen fortløpende når de er klare for det. De praktiske delene av guidekurset vil også i fremtiden skje i regi av guideforeningen i den aktuelle region. Dette gjelder f eks. testing av formidlingsevne/språkkunnskaper og praktiske øvelser.


Skisse organisering guidekurs


 

Narvik, 10.12.2018 

Norges Guideforbund
Prosjektleder Hilde M. Normark  
normark@norgesguideforbund.no

Norges Guideforbund
Trondheim
Norges Guideforbund
Bergen
Norges Guideforbund
Ålesund
Norges Guideforbund
Oslo